Miesiąc: maj 2022

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła

Tags :

Category : wspólnota

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to źródeł ogrzewania i spalania paliw do mocy 1MW i nie wymagające osobnych pozwoleń emisyjnych.

Dotyczy to takich elementów jak:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy;
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe;
 • trzon kuchenny/ piecokuchnia/ kuchnia węglowa;
 • pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła do c.w.u.;
 • kocioł olejowy;
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy;
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny;
 • miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe, lokalna sieć ciepłownicza;
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania, geotermię z wyjątkiem fotowoltaiki.

W przypadku budynków wielorodzinnych ze wspólnotą mieszkaniową deklaracja jest wypełniana przez zarządcę nieruchomości tylko jeśli budynek ma jedno źródło ogrzewania i nie ma innych metod ogrzewania np. pieca, kominka, itp.

W takim przypadku każdy właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia tego indywidualnie.

Źródło ogrzewania można zgłosić zarówno tradycyjnie w formie papierowej lub osobiście we właściwym urzędzie. W tym przypadku należy deklarację wypełnić , wydrukować i podpisać.

Deklarację można również wypełnić w formie elektronicznej który po wypełnieniu podpisuje się Profilem Zaufanym lub e-dowodem.

Deklaracja dostępna jest pod tym adresem : https://ceeb.gov.pl

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych właściwym formularzem jest dokument „A”.

Dla budynków niemieszkalnych wypełniany jest formularz „B”.

Deklarację należy wypełnić i złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Brak zgłoszenia źródła ciepła może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł.

Informację czy Państwa Wspólnota Mieszkaniowa ma już wypełnioną deklaracje, czy też musicie Państwo dokonać tego osobiście można uzyskać w naszym biurze w dziale wspólnot.


Gabaryty na strychu/piwnicy a zagrożenie pożarowe.

Pomieszczenia strychu oraz piwnicy często wykorzystywane są niewłaściwie przez lokatorów jako magazyn na stare i niepotrzebne rzeczy które „na pewno przydadzą się później”.

Niestety doświadczenie wskazuje że tego typu gabaryty prawie nigdy się już nie przydają i zalegają tylko jako niepotrzebne graty.

Niezależnie od tego że zabierają przestrzeń pomieszczenia utrudniając jego prawidłowe wykorzystywanie ale co ważniejsze i groźniejsze powodują znaczące zagrożenie pożarowe.

Zalegające rzeczy mogą stanowić przyczynę pożaru oraz powodować utrudnienia w czasie akcji gaśniczej czy ratowniczej.

Materiały takie jak farby, lakiery, meble, makulatura, zabawki czy  stare ubrania są elementami które znacząco przyspieszają roznoszenie się ognia w przypadku pożaru.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010.109.719 z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ,par 4 pkt 1:

„ W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
12) składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.”

należy wskazać że nie wolno jest składować tego typu materiałów.

Nie stosowanie się do tego przepisu może skutkować wezwaniem lokatora do usunięcia gabarytów na własny koszt . W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wspólnota Mieszkaniowa może usunąć wskazane gabaryty a kosztami obciążyć lokatora. Dodatkowo lokator może zostać obciążony kosztami mandatu nałożonego przez Straż Pożarną.

Pomijając kwestię finansową należy zauważyć że zdrowie i bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze od możliwości przechowywania paru zbędnych mebli czy kartonów na strychu czy piwnicy.