Oferta

Nasz oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych obejmuje:

 • pomoc przy utworzeniu nowej wspólnoty mieszkaniowej i jej rejestracja
 • przejmowanie wszelkiej dokumentacji od poprzedniego zarządcy;
 • przygotowywanie dokumentów na zebranie wspólnoty: uchwał, regulaminów, analiz, planów gospodarczych
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 • zawieranie umów zleconych przez wspólnotę mieszkaniową (np. na prace remontowe, utrzymanie czystości itp.),
 • przygotowywanie i negocjowanie umów na obsługę nieruchomości, dzierżawę części wspólnych nieruchomości i innych,
 • podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do uzyskania dla Wspólnoty dotacji i dofinansowań;
 • prowadzenie spraw związanych z zaciągnięciem przez Wspólnotę kredytu wraz z jego obsługą;
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów (księgowości) zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli określającą zakres i formę tej ewidencji,
 • sporządzanie list wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych (ZUS, US),
 • sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • usuwanie awarii i ich skutków,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości w częściach wspólnych nieruchomości oraz nadzór nad wykonaniem prac konserwacyjnych i remontowych,
 • realizacja płatności wspólnoty poprzez rachunek bankowy;
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji wspólnoty w tym książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • archiwizacja dokumentów wspólnoty,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem budynku,
 • prowadzenie szczegółowych rozliczeń związanych z dostawą mediów do części wspólnych nieruchomości oraz rozliczanie mierników indywidualnych
 • prowadzenie rozrachunków dla każdego właściciela indywidualnie zarówno opłat bieżących jak i funduszu remontowego,
 • windykacja należności (wpłat od właścicieli oraz innych należności wspólnoty) do wezwania przesądowego włącznie;
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w urzędach i instytucjach.
 • dostęp on-line do własnej kartoteki poprzez system e-adm

Każda nieruchomość jest inna dlatego też na etapie podpisywania umowy zakres obowiązków może być specjalnie dopasowany do Twojej nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu z nami.