Miesiąc: luty 2021

Sesja Rady Miasta – Montwiłła 2-11

Category : miasto wspólnota

Szanowni Państwo ,

23.02.2021 odbędzie się sesja Rady Miasta dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na którym znajduje się miedzy innymi blok Montwiłła 2-11.

Plan nazwany jest „Drzetowo-Grabowo – Teatr Polski”. Poniżej zamieszczamy informację która jest związana bezpośrednio z terenem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz terenów przyległych.

Całość dostępna jest na stronie Rady Miasta.

KWARTAŁ OD SCHODÓW Z MONTWIŁŁŁA NA SZAROTKI, SZAROTKI DO SWAROŻYCA I MONTWIŁŁA 1

§ 9. Teren elementarny S.D.5003.MC – 0,49 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej powierzchni terenu biologicznie czynnego;

2) obowiązuje utrzymanie przedogródków wzdłuż pierzei ul. Swarożyca oraz wzdłuż pierzei ul. Montwiłła;

3) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej zabudowy obrzeżnej wraz z jej podstawowymi parametrami;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

3) dopuszcza się nadbudowę budynku przy ul. Szarotki 20-21 o jedną kondygnację, o wysokości

maksymalnie do 3,5 m, wycofaną minimum 1 m od elewacji frontowej, z obowiązkiem utrzymania

gzymsu koronującego i realizacji dachu płaskiego;

4) obowiązuje utrzymanie istniejących przejść i przejazdów bramnych;

5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

6) ustala się ochronę dla obiektów o wartościach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, wg § 6

ust. 3;

7) na części terenu ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5013.KD.D, (ul. Szarotki) S.D.5014.KD.D, (ul. Swarożyca), S.D.5015.KD.D (ul.

Montwiłła) lub poprzez tereny S.D.5005.MC i S.D.5007.UK;

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5013.KD.D, S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D,

S.D.5018.KP, S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci

cieplnej.

KWARTAŁ GDZIE JEST BUDOWANY BLOK W SKARPIE PRZY SZAROTKI NA PÓŁNOC OD MONTWIŁŁA

§ 10. Teren elementarny S.D.5004.MC – 0,43 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;

2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej;

3) prace ziemne w obszarze istniejących skarp należy prowadzić w sposób nienaruszający ich stabilności

i niepowodujący zagrożeń związanych z uruchomieniem procesów osuwiskowych.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nowa zabudowa obrzeżna realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy pierzejowej i domknięcie

historycznego układu urbanistycznego;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; dopuszcza się

fragmentaryczne wycofania lica budynku od obowiązującej linii zabudowy na odległość maksymalnie

3 m, o łącznej szerokości maksymalnie do 20% szerokości elewacji;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy fronotowej: 21 m do najwyższego punktu przekrycia dachu; liczba

kondygnacji od 5 do 7; realizacja ostatniej kondygnacji jako wycofanej o minimum 3 m od elewacji

frontowych;

5) dach płaski;

6) obowiązują następujące zasady kompozycji elewacji:

a) wysoka kondygnacja parteru z usługami od frontu,

b) usługi parteru dostępne z poziomu chodnika ulicy,

c) zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych: kamień, szkło, ceramika, itp.;

7) obowiązuje realizacja usług minimum w parterach frontów budynków;

8) dla garażu podziemnego wychodzącego poza obrys budynku obowiazuje stropodach zielony

z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjnych;

9) obowiązuje realizacja przejazdu i przejść bramnych;

10) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

11) na części terenu ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu: S.D.5013.KD.D (ul. Szarotki);

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5013.KD.D, S.D.5018.KP,

S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci

elektroenergetycznych SN i nn;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji

transformatorowej SN/nn oraz realizację sieci elektroenergetycznych.

KWARTAŁ MONTWIŁŁA 2-11

§ 11. Teren elementarny S.D.5005.MC – 1,12 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa;

2) ustala się wydzielenia wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) 1.ZP – teren zieleni urządzonej z placem zabaw,

b) 2.ZP – teren zieleni urządzonej.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%, łącznie

z wydzieleniami wewnętrznymi;

2) obowiązuje utrzymanie przedogródków wzdłuż pierzei ul. Montwiłła.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej zabudowy pasmowej wraz z jej parametrami;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dopuszcza się realizację szybów windowych, wykraczających poza obowiązującą linię zabudowy;

4) zakazuje się realizacji balkonów;

5) obowiązuje utrzymanie przejścia/przejazdu bramnego w budynku przy ul. Montwiłła 11;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącego zespołu zabudowy garażowej bez prawa rozbudowy;

7) w obszarze wydzieleń wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu:

a) teren zieleni urządzonej z placem zabaw – 1.ZP:

– zakaz zabudowy kubaturowej,

– dopuszcza się nawierzchnie elastyczne wyłącznie w strefie przeznaczonej dla urządzeń placu

zabaw,

– utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej,

b) teren zieleni urządzonej – 2.ZP:

– obowiązują nasadzenia zieleni niskiej i średniej o funkcji stabilizującej istniejącą skarpę;

8) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

9) ustala się ochronę dla obiektów o wartościach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, wg § 6

ust. 3;

10) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub poprzez teren S.D.5007.UK;

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5015.KD.D, S.D.5018.KP,

S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC, S.D.5007.UK;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację stacji transformatorowej SN/nn oraz

realizację sieci elektroenergetycznych.

TEREN ZIELONY Z BASENEM PRZED TEATREM DO MONTWIŁŁA I DO SWAROŻYCA

§ 12. Teren elementarny S.D.5006.ZP – 0,41 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej – skwer Filipinek.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 80%;

2) dopuszcza się uzupełnienie nasadzeniami w kompozycji swobodnej z uwzględnieniem ekspozycji

gmachu Teatru Polskiego.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) ścieżki piesze o nawierzchni przepuszczalnej;

2) istniejący obiekt na potrzeby obrony cywilnej – zbiornik rezerwy wody gaśniczej, dopuszcza się jego

likwidację i zastąpienie podziemnym zbiornikiem o pojemności co najmniej 200 m3 wraz z wymaganą

infrastrukturą techniczną;

3) na powierzchni zlikwidowanego zbiornika dopuszcza się realizację placu rekreacyjnego z możliwością

wykorzystania na potrzeby imprez plenerowych m.in. sąsiadującego teatru;

4) dopuszcza się realizację fontanny na placu;

5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

6) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5014.KD.D (ul. Swarożyca), S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub poprzez teren

S.D.5007.UK;

2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach:

S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D, S.D.5006.ZP, S.D.5007.UK;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji deszczowej.

TEREN WOKÓŁ TEATRU DO BASENU, DO MONTWIŁŁA, DO KAPITAŃSKIEJ I DO JANA Z KOLNA

§ 13. Teren elementarny S.D.5007.UK – 1,36 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: zabudowa usług kultury – Teatr Polski.

2. Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 30%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ochrona i ekspozycja obiektu o wartościach zabytkowych wpisanego do rejestru zabytków,

oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się rozbudowę budynku teatru w formie współczesnej, przy uwzględnieniu w/w przepisów dla

utrzymania obiektu i jego ekspozycji od strony ul. Jana z Kolna;

3) obowiązujące linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni terenu elementarnego;

6) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach terenu elementarnego: od 0,2 do 2;

7) ustala się zasady kompozycji nowej zabudowy:

a) budynek zagłębiony w skarpę w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy na południowy-wschód

od istniejącego budynku teatru,

b) kształtowanie zagospodarowania terenu od strony ul. Jana z Kolna nawiązujące do historycznych

ogrodów tarasowych,

c) część budynku wystająca powyżej poziomu terenu w formie nowoczesnej bryły, z uwzględnieniem

ekspozycji Teatru Polskiego – wysokość nie większa niż istniejącego budynku,

d) zastosowanie stropodachów zielonych i szklanych, dopuszcza się ruchome przekrycie pneumatyczne,

e) zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych: szkło, kamień, ceramika, itp.;

8) dopuszcza się lokalizację parkingu ogólnodostępnego naziemnego i/lub realizację parkingu częściowo

podziemnego – wbudowanego w skarpę, w zachodniej części terenu pomiędzy terenem S.D.5008.MC,

a terenem S.D.5019.KP i S.D.5014.KD.D; w przypadku realizacji parkingu zagłębionego w skarpę

obowiązuje:

a) liczba kondygnacji od 1 do 3,

b) realizacja ściany zielonej od strony ul. Kapitańskiej,

c) zewnętrzny poziom stropdachu garażu maksymalnie na wysokości poziomu terenu przy ul. Swarożyca

– realizacja stropodachu parkingu jako użytkowego w formie placu ogólnodostępnego, minimum 40%

jako stropodach zielony z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjnych;

9) obowiązuje likwidacja przybudówek budynku teatru, budynków gospodarczych oraz oficyny

funkcjonalnie związanej z terenem S.D.5008.MC;

10) obowiązuje zapewnienie dojazdu do terenu S.D.5005.MC w nowej lokalizacji, wzdłuż południowozachodniej

ściany budynku przy ul. Montwiłła 11;

11) istniejące ogólnodostępne przejście piesze łączące posesję teatru z ul. Jana z Kolna do utrzymania,

dopuszcza się jego przebudowę lub zmianę lokalizacji w granicach terenu z uwzględnieniem jego

funkcjonalnego połączenia z dojazdem, o którym mowa w pkt 10;

12) dopuszcza się mikroniwelacje terenu;

13) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

14) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5014.KD.D (ul. Swarożyca) lub S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub S.D.5016.

KD.D (ul. Kapitańska);

2) ustala się minimalną liczbę 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) nawierzchnię podjazdu do obiektu jako połączenie ulic S.D.5014.KD.D i S.D.5015.KD.D utrzymać

z jednolitej kostki kamiennej.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D,

S.D.5016.KD.D, S.D.5019.KP, S.D.5005.MC, S.D.5007.UK, S.D.5008.MC lub spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

cieplnej, wodociągowej, elektroenergetycznych SN i nn;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.


Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp


Wyzwolenia 89, 91, 93 – brama

Szanowni Państwo

informujemy że w dniu 01.02.2021 zostaje uruchomiona brama wjazdowa na teren podwórka zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Informujemy że osoby zainteresowane wjazdem na teren wewnętrzny Wspólnot Mieszkaniowych Wyzwolenia 89, 91 oraz 93 muszą skontaktować się z biurem Administratora Fino s.c. Dostęp przydzielany jest po spełnieniu czynności zgodnych z regulaminem korzystania z prześwitu bramowego.

Brama wjazdowa otwierana jest sygnałem telefonicznym wysyłanym wyłącznie z uprawionego telefonu podanego podczas przydzielaniu dostępu. Po wybraniu numeru bramy i usłyszeniu sygnału dzwonienia należy się rozłączyć. Automat rozpocznie w tym momencie otwieranie bramy wjazdowej.

Kody do domofonu bezpośrednio do klatek schodowych pozostały takie same jak mieliście Państwo wcześniej. Jedyna różnica polega na kodzie do bramy wejściowej – kod jest skrócony tylko do czterech pierwszych cyfr.

W każdej klatce przy wyjściu znajduje się przycisk otwierający furtkę w bramie głównej bez konieczności podawania kodu.

Wewnątrz bramy również znajdują się przyciski otwierające furtkę od środka.