Category Archives: miasto

 • -

Piłsudskiego 7 – konserwacja stolarki

Category : miasto remont wspólnota

Szanowni Państwo , informujemy że zakończono kolejny etap przywracania świetności kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7. W trakcie tego etapu wykonano inwestycję polegającą na przywróceniu oryginalnego wyglądu stolarki drzwiowej od strony klatki schodowej oraz odtworzenie brakujących elementów stolarki schodowej wraz z elementami wykonanymi przez kowalstwo artystyczne.

Jest to drugi etap prac prowadzonych na Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 przy dofinansowaniu Urzędu Miasta oraz pod nadzorem konserwatora miejskiego. Dofinansowanie uzyskane dla Wspólnoty w wysokości 90 000 zł pozwoli na przywrócenie świetności tej zabytkowej kamienicy. Elementy zdobień na klatce takie jak zdobienia, stolarka ozdobna oraz kowalstwo artystyczne dopełniają poprzedni etap prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych na tej wspólnocie.


Odnowienie elewacji ul. Kr. Jadwigi 10

Dnia 03.03.2021 nastąpił komisyjny odbiór prac na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Królowej Jadwigi 10.

Zakres prac obejmował:

 • remont i ocieplenie elewacji frontowej,
 • remont i ocieplenie elewacji od strony podwórza,
 • wymiana bram wjazdowych,
 • remont pokrycia dachowego.

Środki na prace remontowe zostały pozyskane dzięki kredytowi bankowemu a zakres prac pozwolił na skorzystanie z premii remontowo-budowlanej , dzięki której Wspólnota Mieszkaniowa zaoszczędziła spore środki finansowe.

Odświeżona elewacja bezsprzecznie stanowi aktualnie ozdobę budynku Wspólnoty oraz ulicy Królowej Jadwigi.


Sesja Rady Miasta – Montwiłła 2-11

Category : miasto wspólnota

Szanowni Państwo ,

23.02.2021 odbędzie się sesja Rady Miasta dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na którym znajduje się miedzy innymi blok Montwiłła 2-11.

Plan nazwany jest „Drzetowo-Grabowo – Teatr Polski”. Poniżej zamieszczamy informację która jest związana bezpośrednio z terenem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz terenów przyległych.

Całość dostępna jest na stronie Rady Miasta.

KWARTAŁ OD SCHODÓW Z MONTWIŁŁŁA NA SZAROTKI, SZAROTKI DO SWAROŻYCA I MONTWIŁŁA 1

§ 9. Teren elementarny S.D.5003.MC – 0,49 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej powierzchni terenu biologicznie czynnego;

2) obowiązuje utrzymanie przedogródków wzdłuż pierzei ul. Swarożyca oraz wzdłuż pierzei ul. Montwiłła;

3) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej zabudowy obrzeżnej wraz z jej podstawowymi parametrami;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

3) dopuszcza się nadbudowę budynku przy ul. Szarotki 20-21 o jedną kondygnację, o wysokości

maksymalnie do 3,5 m, wycofaną minimum 1 m od elewacji frontowej, z obowiązkiem utrzymania

gzymsu koronującego i realizacji dachu płaskiego;

4) obowiązuje utrzymanie istniejących przejść i przejazdów bramnych;

5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

6) ustala się ochronę dla obiektów o wartościach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, wg § 6

ust. 3;

7) na części terenu ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5013.KD.D, (ul. Szarotki) S.D.5014.KD.D, (ul. Swarożyca), S.D.5015.KD.D (ul.

Montwiłła) lub poprzez tereny S.D.5005.MC i S.D.5007.UK;

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5013.KD.D, S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D,

S.D.5018.KP, S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci

cieplnej.

KWARTAŁ GDZIE JEST BUDOWANY BLOK W SKARPIE PRZY SZAROTKI NA PÓŁNOC OD MONTWIŁŁA

§ 10. Teren elementarny S.D.5004.MC – 0,43 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;

2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej;

3) prace ziemne w obszarze istniejących skarp należy prowadzić w sposób nienaruszający ich stabilności

i niepowodujący zagrożeń związanych z uruchomieniem procesów osuwiskowych.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nowa zabudowa obrzeżna realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy pierzejowej i domknięcie

historycznego układu urbanistycznego;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; dopuszcza się

fragmentaryczne wycofania lica budynku od obowiązującej linii zabudowy na odległość maksymalnie

3 m, o łącznej szerokości maksymalnie do 20% szerokości elewacji;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy fronotowej: 21 m do najwyższego punktu przekrycia dachu; liczba

kondygnacji od 5 do 7; realizacja ostatniej kondygnacji jako wycofanej o minimum 3 m od elewacji

frontowych;

5) dach płaski;

6) obowiązują następujące zasady kompozycji elewacji:

a) wysoka kondygnacja parteru z usługami od frontu,

b) usługi parteru dostępne z poziomu chodnika ulicy,

c) zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych: kamień, szkło, ceramika, itp.;

7) obowiązuje realizacja usług minimum w parterach frontów budynków;

8) dla garażu podziemnego wychodzącego poza obrys budynku obowiazuje stropodach zielony

z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjnych;

9) obowiązuje realizacja przejazdu i przejść bramnych;

10) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

11) na części terenu ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu: S.D.5013.KD.D (ul. Szarotki);

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5013.KD.D, S.D.5018.KP,

S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci

elektroenergetycznych SN i nn;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji

transformatorowej SN/nn oraz realizację sieci elektroenergetycznych.

KWARTAŁ MONTWIŁŁA 2-11

§ 11. Teren elementarny S.D.5005.MC – 1,12 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa

i usługowa;

2) ustala się wydzielenia wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) 1.ZP – teren zieleni urządzonej z placem zabaw,

b) 2.ZP – teren zieleni urządzonej.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%, łącznie

z wydzieleniami wewnętrznymi;

2) obowiązuje utrzymanie przedogródków wzdłuż pierzei ul. Montwiłła.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje utrzymanie istniejącej zabudowy pasmowej wraz z jej parametrami;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dopuszcza się realizację szybów windowych, wykraczających poza obowiązującą linię zabudowy;

4) zakazuje się realizacji balkonów;

5) obowiązuje utrzymanie przejścia/przejazdu bramnego w budynku przy ul. Montwiłła 11;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącego zespołu zabudowy garażowej bez prawa rozbudowy;

7) w obszarze wydzieleń wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu:

a) teren zieleni urządzonej z placem zabaw – 1.ZP:

– zakaz zabudowy kubaturowej,

– dopuszcza się nawierzchnie elastyczne wyłącznie w strefie przeznaczonej dla urządzeń placu

zabaw,

– utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej,

b) teren zieleni urządzonej – 2.ZP:

– obowiązują nasadzenia zieleni niskiej i średniej o funkcji stabilizującej istniejącą skarpę;

8) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

9) ustala się ochronę dla obiektów o wartościach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, wg § 6

ust. 3;

10) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub poprzez teren S.D.5007.UK;

2) liczbę miejsc postojowych ustala się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5015.KD.D, S.D.5018.KP,

S.D.5003.MC, S.D.5004.MC, S.D.5005.MC, S.D.5007.UK;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację stacji transformatorowej SN/nn oraz

realizację sieci elektroenergetycznych.

TEREN ZIELONY Z BASENEM PRZED TEATREM DO MONTWIŁŁA I DO SWAROŻYCA

§ 12. Teren elementarny S.D.5006.ZP – 0,41 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej – skwer Filipinek.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 80%;

2) dopuszcza się uzupełnienie nasadzeniami w kompozycji swobodnej z uwzględnieniem ekspozycji

gmachu Teatru Polskiego.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) ścieżki piesze o nawierzchni przepuszczalnej;

2) istniejący obiekt na potrzeby obrony cywilnej – zbiornik rezerwy wody gaśniczej, dopuszcza się jego

likwidację i zastąpienie podziemnym zbiornikiem o pojemności co najmniej 200 m3 wraz z wymaganą

infrastrukturą techniczną;

3) na powierzchni zlikwidowanego zbiornika dopuszcza się realizację placu rekreacyjnego z możliwością

wykorzystania na potrzeby imprez plenerowych m.in. sąsiadującego teatru;

4) dopuszcza się realizację fontanny na placu;

5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

6) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5014.KD.D (ul. Swarożyca), S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub poprzez teren

S.D.5007.UK;

2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach:

S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D, S.D.5006.ZP, S.D.5007.UK;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji deszczowej.

TEREN WOKÓŁ TEATRU DO BASENU, DO MONTWIŁŁA, DO KAPITAŃSKIEJ I DO JANA Z KOLNA

§ 13. Teren elementarny S.D.5007.UK – 1,36 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: zabudowa usług kultury – Teatr Polski.

2. Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 30%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje ochrona i ekspozycja obiektu o wartościach zabytkowych wpisanego do rejestru zabytków,

oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się rozbudowę budynku teatru w formie współczesnej, przy uwzględnieniu w/w przepisów dla

utrzymania obiektu i jego ekspozycji od strony ul. Jana z Kolna;

3) obowiązujące linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni terenu elementarnego;

6) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach terenu elementarnego: od 0,2 do 2;

7) ustala się zasady kompozycji nowej zabudowy:

a) budynek zagłębiony w skarpę w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy na południowy-wschód

od istniejącego budynku teatru,

b) kształtowanie zagospodarowania terenu od strony ul. Jana z Kolna nawiązujące do historycznych

ogrodów tarasowych,

c) część budynku wystająca powyżej poziomu terenu w formie nowoczesnej bryły, z uwzględnieniem

ekspozycji Teatru Polskiego – wysokość nie większa niż istniejącego budynku,

d) zastosowanie stropodachów zielonych i szklanych, dopuszcza się ruchome przekrycie pneumatyczne,

e) zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych: szkło, kamień, ceramika, itp.;

8) dopuszcza się lokalizację parkingu ogólnodostępnego naziemnego i/lub realizację parkingu częściowo

podziemnego – wbudowanego w skarpę, w zachodniej części terenu pomiędzy terenem S.D.5008.MC,

a terenem S.D.5019.KP i S.D.5014.KD.D; w przypadku realizacji parkingu zagłębionego w skarpę

obowiązuje:

a) liczba kondygnacji od 1 do 3,

b) realizacja ściany zielonej od strony ul. Kapitańskiej,

c) zewnętrzny poziom stropdachu garażu maksymalnie na wysokości poziomu terenu przy ul. Swarożyca

– realizacja stropodachu parkingu jako użytkowego w formie placu ogólnodostępnego, minimum 40%

jako stropodach zielony z dopuszczeniem urządzeń rekreacyjnych;

9) obowiązuje likwidacja przybudówek budynku teatru, budynków gospodarczych oraz oficyny

funkcjonalnie związanej z terenem S.D.5008.MC;

10) obowiązuje zapewnienie dojazdu do terenu S.D.5005.MC w nowej lokalizacji, wzdłuż południowozachodniej

ściany budynku przy ul. Montwiłła 11;

11) istniejące ogólnodostępne przejście piesze łączące posesję teatru z ul. Jana z Kolna do utrzymania,

dopuszcza się jego przebudowę lub zmianę lokalizacji w granicach terenu z uwzględnieniem jego

funkcjonalnego połączenia z dojazdem, o którym mowa w pkt 10;

12) dopuszcza się mikroniwelacje terenu;

13) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej osiedla Grabowo;

14) ustala się strefę E ochrony ekspozycji sylwety miasta.

4. Ustalenia zasad scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: S.D.5014.KD.D (ul. Swarożyca) lub S.D.5015.KD.D (ul. Montwiłła) lub S.D.5016.

KD.D (ul. Kapitańska);

2) ustala się minimalną liczbę 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) nawierzchnię podjazdu do obiektu jako połączenie ulic S.D.5014.KD.D i S.D.5015.KD.D utrzymać

z jednolitej kostki kamiennej.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: S.D.5012.KD.G, S.D.5014.KD.D, S.D.5015.KD.D,

S.D.5016.KD.D, S.D.5019.KP, S.D.5005.MC, S.D.5007.UK, S.D.5008.MC lub spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci:

cieplnej, wodociągowej, elektroenergetycznych SN i nn;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.


Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp


 • -

Boh. Getta W-go 15 – zakończenie prac

Informujemy o zakończeniu prac remontowo-budowlanych we wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy Boh. Getta W-go 15.

Remont miał na celu ocieplenie elewacji frontowej oraz od strony podwórka, odświeżenie elewacji, konserwacja balkonów oraz malowanie klatki schodowej.

Uzyskany efekt spowodował że kamienica Boh. Getta W-go 15 wyróżnia się na tle pozostałych adresów na ulicy.


 • -

Zmiana w pracy biura

Tags :

Category : miasto

Szanowni właściciele

„Fino” Zarządzanie nieruchomościami s.c. informuje że w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19, nasze biuro mieszczące się na ul. Pocztowej 30/10 w Szczecinie od dnia 12.10.2020 r. zostaje zamknięte dla petentów do odwołania.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

W przypadku pilnych spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.

Zasady obowiązujące w biurze:

 1. Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej.
 2. Dezynfekcja rąk po wejściu do biura.
 3. W biurze jednocześnie może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Należy zachować bezpieczny odstęp od pracowników.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu biura niezwłocznie Państwa powiadomimy.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 • -

Piłsudskiego 7 – konserwacja

Category : miasto remont

Jak pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie z Czerwca trwają prace konserwatorskie w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7.

Miło nam poinformować że lokalna prasa również zauważyła tą pracę i opisała to w artykule dostępnym pod tym adresem:

https://gs24.pl/perelka-przy-pilsudskiego-w-szczecinie-odzyskuje-blask-poznaj-historie-tego-miejsca-zdjecia/ar/c9-15135756

Po zakończeniu prac przedstawimy dokumentację fotograficzną wykonanych prac.


 • -

Remont zabytkowej kamienicy Piłsudskiego 7

Category : miasto remont

Szanowni Mieszkańcy,

Miło jest nam poinformować że rozpoczynamy renowację zabytkowej klatki schodowej w części parterowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 7.

Na ww. prace Wspólnota Mieszkaniowa dzięki pracy Zarządu Wspólnoty i administratora Fino s.c. uzyskała bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji od Miejskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 150.000 zł.

Prace będzie prowadziła firma Gotyk Sp. z o.o.

Plan prac przewiduje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich klatki schodowej od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w części parterowej wraz z odnowieniem/restauracją stolarki drzwiowej. Projekt prac został uzgodniony i zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wierzymy że dzięki temu  zabytkowa klatka schodowa przy ul. Piłsudskiego 7 odzyska swój dawny blask i wygląd.


Koncert na podwórku Swarożyca 15

Category : miasto

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Swarożyca 15 spontanicznie zorganizowała mini koncert operowy w dniu 20.06.2020 na terenie swojego podwórka.

To unikalne wydarzenie uświetnili soliści operowi z Opery na Zamku :

Victoria Vatulina ,

Pavlo Tolstoy,

oraz akompaniatorka Olga Bilas.

Koncert trwał około 50 minut i można było usłyszeć takie utwory jak:

 • „Cisza dookoła” – aria Stefana z opery „Straszny dwór” S.Moniuszki,
 • „Quando m’en vo” – walz Musetty z opery „Cyganeria” G.Pucciniego,
 • „Questa o quella” – ballada Księcia z opery „Rigoletto” G.Verdiego,
 • „Summertime” – aria Clary z opery „Porgy and Bess” G.Gershwina,
 • „O soave fanciulla” – duet Mimi i Rudolfa z opery „Cyganeria” G.Pucciniego.

Dopisali goście i lokatorzy, i nawet niesprzyjająca aura nie odstraszyła miłośników opery.

Należą się pochwały dla solistów , organizatorów oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej za spontaniczne i sprawne przygotowanie tego wydarzenia .

Dodatkowe informacje pojawiły się również na łamach Radia Szczecin:

http://radioszczecin.pl/172,6548,victoria-vatutina-i-pavlo-tolstoy-z-koncertem-na


Zmiany od 1 lipca

Category : miasto

Szanowni Państwo

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z zagrożeniem zdrowia , informujemy że nasze biuro przy ul. Pocztowej 30/10 , w dniach od 01.07.2020 do odwołania czynne będzie od Poniedziałku do Czwartku w godzinach od 10.00 do 16.00.

W Piątek nasze biuro jest nieczynne.

Dodatkowo zachęcamy do zgłoszeń związanych z obsługą Wspólnot Mieszkaniowych za pośrednictwem zgłoszeń elektronicznych e-mail lub zgłoszeń telefonicznych.

Za wynikłe niedogodności uprzejmie przepraszamy.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Uwaga – zmiana segregacji odpadów.

Category : miasto

Proszę Państwa.

Z dniem 1 lipca 2019 roku ulega zmianie sposób segregowania odpadów.

Do pojemników które aktualnie są dochodzi kolejny przeznaczony na odpady biodegradowalne. Pojemnik będzie miał kolor brązowy. Do pojemnika tego należy wrzucać takie odpady jak:

 • obierki warzywne i owocowe
 • odpady pochodzenia roślinnego
 • zwiędłe kwiaty
 • rośliny doniczkowe
 • fusy po kawie i herbacie
 • trawę, liście, gałęzie, korę drzew
 • niezaimpregnowane odpadki drewna

Poniżej zamieszczamy ulotkę z dokładnym opisem rodzajów pojemników i ich przeznaczeniem.

W sieci działa również strona z dokładnym opisem zmian i sposobów segregacji odpadów: www.segregujemy.ecoszczecin.pl – zapraszamy.